مشخصات فنی موزاییک‌های بتنی

شرکت فوم موزاییک ایران

شناخت مشخصات فنی موزاییک‌های بتنی قبل از خرید و استفاده از آن برای هر سازه مورد نظر سبب اطمینان خاطر از کیفیت و ساختار آن موزاییک می‌شود. مشخصات فنی موزاییک‌های بتنی شرکت فوم موزاییک ایران به صورت جدول به شرح زیر برای سهولت و خوانایی بیشتر و بهتر به شرح زیر است.

حدود استاندارد
755 ملی
واحد مقدار توضیحات زیر مجموعه موضوع
رواداری اضلاع:
±0/3 %
رواداری ضخامت :
حد اکثر 2 م م
میلی متر 100 × 200 × 35 ابعاد مشخصات فیزیکی
200 × 200 × 35
200 × 300 × 35
410 × 410 × 23
300 × 600 × 30
کیلو گرم / متر مکعب 500 سیمان پورتلند تیپ 2 اختلاط مصالح
در صد حجمی 40 ماسه شسته استاندارد
در صد حجمی 60 شن شسته 5 – 18 م م
مطابق استاندارد آب قابل شرب
مطابق استاندارد پودر رنگ بایر آلمان
کیلو گرم / متر مکعب 2200 چگالی
3/0 در صد طول 0.2 صافی لبه
نداشته باشد ندارد ترک مویی
نداشته باشد ندارد شبکه مویی
نداشته باشد ندارد لب پریدگی
نداشته باشد ندارد شوره
نداشته باشد ندارد دندانه دندانگی
یکنواخت باشد یکنواخت یکنواختی رنگ
نداشته باشد ندارد پوسته شدگی
نداشته باشد ندارد تابیدگی
نداشته باشد ندارد حفره در محل شکستگی
مطلوب مقاومت در 7 دوره یخ زدگی مشخصات مکانیکی
5/0 مگا پاسکال 7/0 میانگین ضخامت 35 م م مقاومت شکست
4/0 6/7 کمینه منفرد
5/0 7/0 میانگین ضخامت 23 م م
4/0 6/3 کمینه منفرد
3/0 کیلو نیوتن 6/5 میانگین ضخامت 35 م م بار شکست
2/4 6/1 کمینه منفرد
3/0 3/3 میانگین ضخامت 23 م م
2/4 3/1 کمینه منفرد
25 میلی متر 15 – 20 بیشینه طول سایش
8/0 در صد وزنی 5.6 ضخامت 35 م م میانگین جذب آب کل
6.9 ضخامت 23 م م
مشخصات فنی