مشخصات فنی موزاییک های بتنی شرکت فوم موزاییک ایران

حدود استاندارد
۷۵۵ ملی
واحدمقدارتوضیحاتزیر مجموعهموضوع
رواداری اضلاع:
±۰/۳ %
رواداری ضخامت :
حد اکثر ۲ م م
میلی متر۱۰۰ × ۲۰۰ × ۳۵ابعادمشخصات فیزیکی
۲۰۰ × ۲۰۰ × ۳۵
۲۰۰ × ۳۰۰ × ۳۵
۴۱۰ × ۴۱۰ × ۲۳
۳۰۰ × ۶۰۰ × ۳۰
کیلو گرم / متر مکعب۵۰۰سیمان پورتلند تیپ ۲اختلاط مصالح
در صد حجمی۴۰ماسه شسته استاندارد
در صد حجمی۶۰شن شسته ۵ – ۱۸ م م
مطابق استانداردآب قابل شرب
مطابق استانداردپودر رنگ بایر آلمان
کیلو گرم / متر مکعب۲۲۰۰چگالی
۳/۰در صد طول۰.۲صافی لبه
نداشته باشدنداردترک مویی
نداشته باشدنداردشبکه مویی
نداشته باشدنداردلب پریدگی
نداشته باشدنداردشوره
نداشته باشدندارددندانه دندانگی
یکنواخت باشدیکنواختیکنواختی رنگ
نداشته باشدنداردپوسته شدگی
نداشته باشدنداردتابیدگی
نداشته باشدنداردحفره در محل شکستگی
مطلوبمقاومت در ۷ دوره یخ زدگیمشخصات مکانیکی
۵/۰مگا پاسکال۷/۰میانگینضخامت ۳۵ م ممقاومت شکست
۴/۰۶/۷کمینه منفرد
۵/۰۷/۰میانگینضخامت ۲۳ م م
۴/۰۶/۳کمینه منفرد
۳/۰کیلو نیوتن۶/۵میانگینضخامت ۳۵ م مبار شکست
۲/۴۶/۱کمینه منفرد
۳/۰۳/۳میانگینضخامت ۲۳ م م
۲/۴۳/۱کمینه منفرد
۲۵میلی متر۱۵ – ۲۰بیشینه طول سایش
۸/۰در صد وزنی۵.۶ضخامت ۳۵ م ممیانگین جذب آب کل
۶.۹ضخامت ۲۳ م م
مشخصات فنی 1