مشخصات فنی موزاییک های بتنی شرکت فوم موزاییک ایران

شناخت مشخصات فنی موزاییک‌های بتنی قبل از خرید و استفاده از آن برای هر سازه مورد نظر سبب اطمینان خاطر از کیفیت و ساختار آن موزاییک می‌شود. مشخصات فنی موزاییک‌های بتنی شرکت فوم موزاییک ایران به صورت جدول به شرح زیر برای سهولت و خوانایی بیشتر و بهتر به شرح زیر است.

حدود استاندارد
755 ملی
واحدمقدارتوضیحاتزیر مجموعهموضوع
رواداری اضلاع:
±0/3 %
رواداری ضخامت :
حد اکثر 2 م م
میلی متر100 × 200 × 35ابعادمشخصات فیزیکی
200 × 200 × 35
200 × 300 × 35
410 × 410 × 23
300 × 600 × 30
کیلو گرم / متر مکعب500سیمان پورتلند تیپ 2اختلاط مصالح
در صد حجمی40ماسه شسته استاندارد
در صد حجمی60شن شسته 5 – 18 م م
مطابق استانداردآب قابل شرب
مطابق استانداردپودر رنگ بایر آلمان
کیلو گرم / متر مکعب2200چگالی
3/0در صد طول0.2صافی لبه
نداشته باشدنداردترک مویی
نداشته باشدنداردشبکه مویی
نداشته باشدنداردلب پریدگی
نداشته باشدنداردشوره
نداشته باشدندارددندانه دندانگی
یکنواخت باشدیکنواختیکنواختی رنگ
نداشته باشدنداردپوسته شدگی
نداشته باشدنداردتابیدگی
نداشته باشدنداردحفره در محل شکستگی
مطلوبمقاومت در 7 دوره یخ زدگیمشخصات مکانیکی
5/0مگا پاسکال7/0میانگینضخامت 35 م ممقاومت شکست
4/06/7کمینه منفرد
5/07/0میانگینضخامت 23 م م
4/06/3کمینه منفرد
3/0کیلو نیوتن6/5میانگینضخامت 35 م مبار شکست
2/46/1کمینه منفرد
3/03/3میانگینضخامت 23 م م
2/43/1کمینه منفرد
25میلی متر15 – 20بیشینه طول سایش
8/0در صد وزنی5.6ضخامت 35 م ممیانگین جذب آب کل
6.9ضخامت 23 م م
مشخصات فنی