تلفن دفتر کارخانه: 3242 3670 (071) – 3243 3670 (071)                                فکس: 3243 3670 (071)                              همراه: 9016 497-0912

ایمیل: info [@] iranfommosaic. com                         آدرس کارخانه: ایران، شیراز، دوکوهک، کوچه لامپ سازی، درب هفتم سمت راست. کدپستی:11363-71984

به ما ایمیل بزنید

5 + 2 = ?